نوع جستجو را انتخاب نمایید
  • سایت
  • وب
جستجو
جمعه 24 آبان 1398

شهروند گرامی: از اینکه ما را با گزارشات بموقع و صحیح خود در انجام وظایف و کاهش هدر رفت آب یاری می نمائید، سپاسگزاریم.

122: پل ارتباطی شبانه روزی شما با شرکت آب  و فاضلاب

مشترک گرامی: ارائه شماره اشتراک و آدرس دقیق باعث تسریع در ارائه خدمات رسانی است.

طرح مشکل از شما، پیگیری از ما

122، ارائه خدماتی نوین در راستای اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی

پیگیری به نیابت از شما افتخار شماست.

به راهنمائی های ارائه شده از سوی اپراتور 122 دقت نموده و به سئوالات آنها، پاسخ دقیق ارائه نمائید.

محفظه شیر قطع کن و سیفون فاضلاب خود را همیشه مرئی نگه دارید.

خدمات ارائه شده در محدوده شرکت کاملا رایگان است.

از هرگونه دستکاری در تاسیسات مربوط به شرکت آب و فاضلاب اکیدا خودداری نمائید، در غیر اینصورت تبعات کلیه خسارات وارده بر عهده مشترک خواهد بود.

 

 

باستناد نامه شماره 10/33/43344 مورخ 10/06/86  وزیر محترم وقت نیرو برخی از تعاریف و آئین نامه های عملیاتی شرکت ( آب و فاضلاب ) مرتبط با فعالیت این مرکز بقرار زیر میباشد  :

7-4 انشعاب آب 

آن بخش از لوله فرعی آب که مقطع آن متناسب با کنتور و ظرفیت انشعاب آب مشترک در نظر گرفته می شود و در نهایت خط آبرسانی اختصاصی و یا شبکه عمومی توزیع آب را ( از محل نصب شیر انشعاب) به نقطه تحویل ( محل نصب کنتور) متصل می نماید ، اعم از لوله و متعلقات مربوطه تا شیر فلکه بعد از کنتور ، انشعاب نامیده می شود و متعلق به شرکت است .

8-4 تاسیسات و تجهیزات آب مشترک

کلیه تاسیسات و تجهیزات آب و همچنین سیستم لوله کشی که بعد از نقطه تحویل ( محل نصب کنتور ) توسط مشترک ایجاد می شود ، تاسیسات و تجهیزات مشترک نامیده می شود و متعلق به مشترک می باشد .

13-4 انشعاب فاضلاب

آن بخش از لوله فرعی فاضلاب که مقطع آن متناسب با سیفون یا ظرفیت قراردادی بوده و فاضلاب مشترک را از محل سیفون (نقطه تحویل) به خط اختصاصی و یا شبکه عمومی جمع آوری فاضلاب منتقل می نماید ( اعم از لوله و متعلقات مربوطه و سیفون ) ، انشعاب فاضلاب نامیده می شود و متعلق به شرکت است .

14-4 تاسیسات و تجهیزات فاضلاب مشترک

کلیه تاسیسات و امکانات مربوط به جمع آوری و انتقال فاضلاب نظیر شبکه های فرعی ، تلمبه خانه و غیره و تاسیسات پیش تصفیه احتمالی قبل از نقطه تحویل ( سیفون ) که توسط مشترک ایجاد می شوند ، تاسیسات و تجهیزات فاضلاب مشترک نامیده می شود و متعلق به مشترک می باشد.

15-4 نقطه تحویل آب و فاضلاب 

نقطه تحویل عبارت است از نقطه ای که تاسیسات شرکت به تاسیسات مشترک اتصال داده می شود و در آن محل وسایل اندازه گیری و کنترل نصب می شود.عموما نقطه تحویل آب محل نصب کنتور آب و نقطه تحویل فاضلاب محل نصب سیفون دفع فاضلاب می باشد.

 

1-23-4  داشتن انشعاب آب و فاضلاب لازم و ملزوم یکدیگرند و کلیه مالکان املاک واقع در محدوده طرح جمع آوری و دفع فاضلاب مکلفند ظرف مدتی که شرکت های آب و فاضلاب اخطار یا اعلان می نمایند تقاضای نصب انشعاب فاضلاب ملک خود را به مرجع مربوطه تسلیم و هزینه آنرا پرداخت نمایند در غیر این صورت شرکت های آب و فاضلاب مجاز به قطع آب اینگونه املاک خواهند بود . برقرای مجدد آب موکول به درخواست نصب انشعاب فاضلاب و پرداخت هزینه آن می باشد.

25-4 متقاضی می باید بدون آنکه هزینه ای متوجه شرکت شود محل مناسبی را با نظر شرکت جهت نصب وسایل اندازه گیری آماده نماید. مشترک مسئول سالم نگهداشتن کلیه وسایل و تجهیزاتی که از طرف شرکت در محل برقراری انشعاب آب و فاضلاب نصب گردیده ،می باشد و تحت هیچ عنوان حق دستکاری آنها یا پلمب هایی را که بر روی کنتورها و سایر تجهیزات نصب می باشد ، ندارد و تنها نمایندگان مجاز شرکت در صورت ضرورت می توانند نسبت به باز کردن پلمب ها اقدام نمایند.

26-4 مشترک ضمن اینکه مسئول مرئی نگه داشتن و قابل دسترس بودن دریچه شیر قطع و وصل آب قبل از کنتور و همچنین محل دریچه های کنتور آب و سیفون فاضلاب می باشد ، به هیچ عنوان حق جابجایی انشعاب و وسایل آن را ندارد و ...

بند ( د ) 30-4 در تمام مواردیکه در دستگاههای اندازه گیری نصب شده دستکاری و یا در درست کار کردن آنها دخالت شود و یا از انشعاب آب و فاضلاب به صورت غیر مجاز استفاده گردد ، شرکت باید بهای آب مصرفی و کارمزد دفع فاضلاب ناشی از اینگونه دستکاری ها و استفاده های غیرمجاز (که مقدار آن را بر اساس ضوابط موجود تعیین خواهد نمود) با تعرفه آب آزاد محاسبه و به اضافه سایر هزینه هایی که از اینگونه اقدام یا اقدامات غیر مجاز متوجه شرکت گردیده است را از مشترک وصول نماید.

33-4 مشترک یا استفاده کننده از انشعاب آب و فاضلاب ، حق دسترسی به اماکن خود به منظور برقراری انشعاب ، قرائت کنتور ، بازرسی کنتورها  ، سیفون اتصال فاضلاب و سایر وسایل و تاسیسات مربوطه و همچنین تعمیر کردن ، قطع نمودن انشعاب آب و فاضلاب ، برداشتن اموال متعلق به شرکت و عنداللزوم کنترل فنی شبکه های داخلی آب و فاضلاب را به نمایندگان شرکت که هویتشان مشخص باشد اعطا می نماید . بنابراین برای موارد فوق طرح شکایات و ادعاهایی از قبیل ورود به عنف یا غیر قانونی به ملک غیر ، علیه شرکت و کارکنان آن امکانپذیر نیست.

2-34-4 در مواردیکه در شبکه افت فشار و یا کمبود آب وجود دارد مشترک اجازه نصب پمپ بر روی شبکه آب شهری به طور مستقیم را نخواهد داشت و در صورت تخلف ، شرکت نسبت به قطع انشعاب آب تا برچیدن پمپ اقدام خواهد نمود.

3-34-4 ... در مواردیکه فاضلاب تمام یا قسمتی از ملک متقاضی یا مشترک بطور ثقلی به شبکه فاضلاب محل سوار نشود ، متقاضی یا مشترک یا استفاده کننده از آن ملزم به ایجاد تاسیساتی برای تخلیه این فاضلاب به شبکه جمع آوری فاضلاب محل خواهد بود .

4-34-4 در شبکه های فاضلاب مجزا ، آب باران ملک به هیچ عنوان نباید وارد شبکه فاضلاب شود.

6-34-4 میزان حداکثر آب مصرفی هر مشترک با توجه به محدودیت منابع تامین آب بویژه در ایام اوج مصرف ، بایستی براساس الگوی مصرف در حد مصرف معقول باشد و در مواردیکه شرکت تشخیص دهد مشترک یا استفاده کننده رعایت صرفه جویی را نمیکند ، اخطاری را برای مشترک ارسال و در صورت بی توجهی نسبت به قطع آب اقدام می نماید. وصل مجدد آب منوط به سپردن تعهد مشترک مبنی بر رعایت صرفه جویی و مصرف معقول آب خواهد بود.

9-34-4 مشترک باید کلیه خسارات شرکت در برابر کلیه دعاوی و مطالیاتی که در نتیجه قصور وی در انجام تعهدات خود ( طبق مفاد بند 34-  4) از طرف هر کس علیه شرکت بشود را بپذیرد .

38-4 اصلاح و تعویض وسایل ولوازم انشعاب آن قسمت از وسایل و لوازم انشعاب آب و فاضلاب که به علت فرسوده شدن یا حوادث اتفاقی نیاز به تعویض یا اصلاح داشته باشد ، بدون نیاز به درخواست مشترک و بدون دریافت هزینه ، توسط شرکت انجام خواهد گردید ، مگر آنکه به تشخیص ، مشترک یا استفاده کننده در ایجاد موارد مذکور دخالت داشته باشد ، که در این صورت میباید هزینه مربوطه را ( براساس قیمت تمام شده ) پرداخت نماید .

بند ( ح ) 39-4 در صورتیکه مشترک یا استفاده کننده به تشخیص شرکت موجب نامرئی شدن دریچه محفظه شیر قطع و وصل انشعاب ( آب و فاضلاب ) بشود و یا ایجاد مانع در آن بنماید. در این رابطه شرکت اخطاری برای مرئی نمودن و رفع مانع به مشترک یا استفاده کننده ابلاغ می نماید و چنانچه ظرف مهلت تعیین شده مشترک یا استفاده کننده اقدامی ننمود ، شرکت راسا اقدام و هزینه های مربوطه را به اضافه مبلغی به عنوان جریمه دریافت مینماید. در صورت عدم پرداخت هزینه توسط مشترک ، انتشعاب قطع می گردد.

2-40-4 در مواردیکه مطابق مفاد این آئین نامه انشعاب آب و فاضلاب قطع میشود ، مشترک یا استفاده کننده مجاز به دخالت در تاسیسات و وصل خودسرانه انشعاب نمی باشد و در صورت تخلف ، انشعاب قطع و برقراری مجدد آن موکول به سپردن تعهد کتبی بر تکرار نشدن خلاف و تسویه حساب کامل و پرداخت معادل دو برابر هزینه نصب آن انشعاب خواهد بود.


طراحی و پشتیبانی : شرکت داده گستر آرشام